Herroepen en retourneren

Zo werkt het in het kort:

 • zichttermijn 14 kalenderdagen (niet bij maatwerk, aanbiedingen/korting, verbroken verzegeling);
 • recht op teruggave binnen 14 kalenderdagen (niet bij maatwerk, aanbiedingen/korting, verbroken verzegeling);
 • vergoeding verzendkosten van terugzending (niet bij maatwerk, aanbiedingen/korting, verbroken verzegeling).

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan C60olie.eu bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient de verzegeling van het product in het geheel niet te verbreken. Door het (deels) verbreken van de verzegeling komt de mogelijkheid voor herroeping en retournering te vervallen.
 3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan C60olie.eu. Het kenbaar maken dient u te doen middels het invullen en opsturen van het formulier voor herroeping. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het volledig verzegelde product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking binnen 14 dagen naar het volgende adres te sturen:

  Retouradres:
  C60olie.eu
  Dorpsplein 18
  NL-2995 BS Heerjansdam
  Nederland

  Desgevraagd dient u te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien u na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet eerst kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht en vervolgens het product niet aan C60olie.eu heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden de kosten die u hiervoor maakt door C60olie.eu vergoed. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij terugzending berust bij u tot het moment van bezorging bij C60olie.eu.
 2. Indien u een bedrag voor producten betaald heeft, zal C60olie.eu dit bedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door C60olie.eu of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij verbreken van de verzegeling of door onzorgvuldige omgang met het product door u zelf bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door C60olie.eu niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

C60olie.eu sluit uw herroepingsrecht uit

 1. voor producten waarvan u de verzegeling (gedeeltelijk) heeft verbroken, om hygiënische redenen en de hiermee verbonden gezondheidsrisico’s,
 2. voor producten die door C60olie.eu in uw opdracht en/of overeenkomstig uw specificaties zijn gemaakt. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien C60olie.eu dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld,
 3. voor producten die in de aanbieding en/of met korting zijn gekocht.